• การประชุมวิชาการแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๒
  • บริการวิชาการให้คำปรึกษาด้านหลักสูตรและการสอน
  • ชมการถ่ายทอดสด งานสัมมนาเชิงวิชาการ
  • ประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2558
  • ประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 3/2557
  • ประชุมเพื่อดำเนินกิจกรรมและวางแนวทาง
joomla slicebox 3d image slider

แบบสำรวจ-polls

เห็นด้วยกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร 2558 ของ สกอ. หรือไม่

joomla fanbox module joomla